fbpx

Facebook Nyereményjáték Szabályzat

A go2fly.hu – online drónmagazin üzemeltetője a Glocal Economy Kft. (1038 Budapest, Márton út 7.) – a továbbiakban: Szervező – ezúton nyereményjátékot – a továbbiakban: Játék vagy Nyereményjáték – hirdet.

Kijelentjük, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

2020.09.21. 10:00 – 2020.09.23. 12:00

A játék menete

A játék a go2fly.hu online drónmagazin Facebook oldalán (https://www.facebook.com/go2fly.hu) zajlik, ahol a Játékosok – mindenki egyszer – a 2020.09.21-én 10:00-kor megjelent rögzített poszt alá kommentben válaszolhatnak a feltett kérdésre:

„Hogyan képzeled el a drónok szerepét 10-15 év múlva?”

A Szervező a játék lezárulta után, 2020.09.23-án 15:00 órakor 4 db belépőjegyet sorsol ki a Játékosok között a Drónrajok intelligenciája – a jövő dróntudománya című, a MEMO Science&Innovation Show keretében szervezett, 2020. szeptember 24-én 19 órakor kezdődő rendezvényre. A tiszteletjegyek a rendezvény szervezője, a MEMO Mesterek és Módszertanok háza felajánlásaként kerülnek kisorsolásra.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 2 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti, valamint a nyertesek Facebook profiljában szereplő nevét a Nyereményjáték eredményéről szóló posztjában megjelöli.

A Szervező a feltöltést követően szűri azokat a Játékos által beküldött tartalmakat, amelyek:

 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik.

Amennyiben a Játékos által beküldött tartalom a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, úgy a szóban forgó tartalom bármikor eltávolítható. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel Lebonyolítóval szemben.

A Játékos a tartalom feltöltésével kijelenti, hogy:

 • az általa feltöltött kommentet a Játékos maga tette közzé;
 • a tartalom nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket;
 • a tartalom nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
 • a tartalomban nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

Sorsolás és értesítés

A nyertest a Szervező Facebook privát üzenetben értesíti. A nyertes a nyeremény tárgyát képező belépőjegyet a rendezvény helyszínén a rendezvény szervezőjétől veheti át abban az esetben, ha a Szervező nyereményről szóló értesítésére legfeljebb 4 órán belül válaszol, visszaigazolva, hogy a belépőjegyet elfogadja.

Ha az értesítéstől számított 4 órán belül Szervező részére nem érkezik a nyereményt elfogadó válaszüzenet, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre.

Szervezőt a jelen Szabályzatban írtakon kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény igénybevételével járó esetleges költségeket a Játékos viseli.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat.

A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása

A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és / vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

Amennyiben a jelen Szabályzatban szereplő rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A nyertesektől bekért adatok a rendezvényen való részvételhez szükségesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Játék nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező egyes személyes adatokat elkérhet (pl. név, településnév vagy lakcím), amelyeket kizárólag a rendezvény megvalósulásáig rögzít és kezel, illetőleg a rendezvényen való részvétel céljából a rendezvény szervezőjének ad át. A nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően a Facebook profiljukban szereplő nevük a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön.

A Személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő): Glocal Economy Kft.

A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az Adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.