Drónszabályozás

Drónozás Európában – A mágikus LUC tanusítvány

Lehetőség a művelettípusok végrehajtására – külön-külön engedélyeztetés nélkül. Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben a Közlekedéstudományi Intézet Légiközlekedési Kutatóközpontjának szakértői, a droneconsulting.blog.hu szerzői, Dr. Pusztai Máté és Dr. Sándor Zsolt légiközlekedési szakértők segítenek eligazodni a drónszabályozás rögös útvesztőjében.

A cikksorozat előző részeiben már többször utaltunk arra, hogy a „speciális” kategóriájú UAS műveletek esetén az UAS üzembentartónak egyes esetekben lehetősége van arra, hogy ne kelljen minden egyes műveletet a hatósággal mindig külön engedélyeztetni, újra és újra műveleti engedély iránti kérelmet benyújtva, hanem ún. LUC tanúsítvány birtokában ezt saját maga megtehesse. Jelen cikkben azt a témát játjuk körbe, hogy ennek milyen feltételei vannak, és hogyan lehet hozzájutni ilyen tanúsítványhoz, amely biztosítani tudja ezeket a könnyítéseket.

drón 123

Mi is az a könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány, vagy egyszerűbb nevén a LUC?

Ez egy olyan tanúsítvány, melyet csak és kizárólag jogi személyiséggel rendelkező szervezetek igényelhetnek (azaz például egyéni vállalkozó nem). Ennek oka, ahogy az lentebb is olvasható, hogy nem pusztán a végezni kívánt műveleteket, hanem az azokat a későbbiekben saját hatáskörben engedélyező szervezet alkalmasságát is vizsgálja a hatóság. A LUC a birtokosának lehetőséget biztosít arra, hogy a tanúsítványban szereplő művelettípusok (például vezetékellenőrző repülések) végrehajtását saját maga engedélyezze, amennyiben a művelet végrehajtása megfelel a hatóság által megszabott, és a LUC-ban rögzített peremfeltételeknek.

A kiadott tanúsítvány tartalmazza, hogy pontosan mik a peremfeltételek (például a távpilótától megkövetelt minimális ismeretek, felhasznált UAS funkciói, műveleti terület jellemzői, a kockázatelemzés során milyen biztonsági mutatókat kell tudni garantálni, stb.). Amennyiben ezek teljesülnek, úgy a művelet a LUC alapján végrehajtható, és az UAS-üzembentartó mentesül az alól, hogy egyedi műveleti engedélyt igényeljen.

Maga a kiadott LUC határozatlan ideig érvényes, egészen addig, ameddig az UAS-üzembentartó biztosítani tudja a műveletek elvégzéséhez szükséges, a hatóság által megadott peremfeltételek biztosítását. Érvényessége nem egy-egy konkrét területre vonatkozik, hanem minden olyan területre, mely megfelel a LUC-ban rögzített korlátozásoknak. Éppen ezért a hatóság egy kockázatalapú felügyeleti rendszerben időről-időre megvizsgálja a LUC-cal rendelkező szervezeteket, akik minden általuk végzett művelet kockázatértékelését három évre visszamenőleg köteles bemutatni a hatóság részére.

Ezek alapján már látható, hogy a LUC, bár jelentősen korlátozza a végrehajtható műveleteket, azonban lényeges, hogy a birtokosának lehetőséget biztosít arra, hogy az engedélyben szereplő feltételek biztosításával korlátlanul végrehajthassa azokat.

A műveleti engedéllyel szemben a LUC azon felhasználóknak javasolt, akik egy vagy több jól meghatározott művelet típust szeretnének gyakran elvégezni, de a művelet elvégzése nem korlátozódik egy-egy helyszínre, viszont a műveleti helyszín jól körülírható tulajdonságokkal rendelkezik (például távvezeték ellenőrzése lakott területen kívül).

Airpeak

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki LUC-ot igényeljen, és ezt megszerezhesse?

A műveleti engedélykérelemmel összehasonlítva a könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány megszerzése jóval bonyolultabb folyamat, azonban jóval nagyobb mozgásteret is biztosít a megszerzett LUC az üzembentartónak, mint egy művelet engedély.

A megszerzéséhez szükséges részletes szabályokat és a benyújtandó dokumentumok körét a Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete és az ahhoz szervesen kapcsolódó AMC/GM tartalmazza (Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947).

Jelen cikkben a legfontosabb és egyben legérzékenyebb területekre mutatunk rá.

A LUC kérelem feltétele, hogy az a szervezet, aki igényli a LUC-ot, rendelkezzen az alábbiakkal:

  • Pontosan kialakított és felépített szervezet, amely támogatja a repülési műveletek biztonságos elvégzését a tervezéstől a megvalósításon át, egészen a karbantartásig és a háttéradminisztráció elkészítéséig. Így biztosított, hogy megfelelő ellenőrzés legyen a műveletek felett.
  • A szervezeten belül egyértelmű felelőségi körök és jól elválasztott és elhatárolt funkciók, ahol nincs összeférhetetlenség (például a repülésbiztonságért felelős vezető nincs nyomás alatt tartva a gazdasági vezető által).
  • A szervezet rendelkezik repülésbiztonsági menedzsmentrendszerrel, amely biztosítja, hogy a repüléssel összefüggésben felmerülő kockázatok kezelése és csökkentése megvalósuljon, továbbá szavatolja, hogy a biztonság magas szinten legyen fenntartva.
  • A művelet tervezésében és végrehajtásában résztvevő személyek bizonyítottan rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a műveletek lebonyolításához szükségesek (például távpilóta ismeretek, kockázatelemzéshez tartozó készségek, stb.).
  • Megfelelő dokumentációs rendszer, amely évekre visszamenően tárolja a műveletekkel kapcsolatos adatokat, és ez a rendszer alkalmas arra, hogy ehhez a felügyeletet végző hatóság bármikor hozzáférjen, vagy adatokat kérjen ki.
  • A szervezetnek rendelkeznie kell egy repülésbiztonsági politikával és a hozzá kapcsolódó biztonsági célkitűzésekkel.
  • A szervezetnek rendelkeznie kell úgynevezett LUC kézkönyvvel, amelyben részletesen szerepelnek azok az eljárások és tevékenységek (tevékenység típusok), amelyeket a LUC birtokos végezni szeretne. A kézikönyvnek része az üzembentartási kézikönyv is (Operational Manual), amely kifejezetten azt mutatja be, hogy miképp kell a drónokat használni, probléma esetén milyen eljárásokat és hogyan kell alkalmazni, vészhelyzet esetén mik a teendők, stb.

Amennyiben az UAS-üzembentartó alvállalkozók bevonásával valósít meg bizonyos tevékenységeket, akkor a repülésbiztonsági menedzsmentrendszere keretében őket is értékelni kell.

A teljesítendő feltételek alapján is látható, hogy a LUC megszerzése összetett folyamat és ez már egy légitársaság működéséhez kezd hasonlítani.

Yuneec Mantis G

Hogyan történik a LUC megszerzése?

Az eljárás keretében, a hatósághoz benyújtott dokumentumok vizsgálata megkezdődik egy engedélyezési folyamat keretében. Ennek során a hatóság részleteiben áttekinti a dokumentumokat, hogy meggyőződjön azok helyességéről, és ezt kiegészítendő helyszíni vizsgálatokat is tarthat, amelyek keretében azt ellenőrzi, hogy a szervezet műszaki, eljárási felkészültsége megfelelő-e. Mivel ez egy részletes vizsgálatot igénylő eljárás, így a teljes tanúsítás akár hónapokat is igénybe vehet, és mindenképpen igényli a leendő LUC birtokos teljes együttműködését, ugyanis elképzelhető, hogy hiánypótlás keretében több dokumentum módosítása is szükségessé válik. Így elmondható, hogy ez egy iteratív eljárás.

Amennyiben mindent rendben talált, akkor kiadja a LUC tanúsítványt, amely adott esetben tartalmazhat korlátozásokat is.

Lényeges, hogy a hatóság nem köteles az eredetileg igényelt jogokat azonnal megadni, elképzelhető, hogy azok megszerzése lépésről lépésre történik, a LUC birtokos által felmutatott fejlődés és a biztonsági mutatók alakulása alapján.

A LUC igénylésekor igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 230 ezer 20 forint.

rsz1 scaled

Mi történik a LUC megszerzését követően?

Ettől a pillanattól kezdheti meg a tevékenységeit a LUC birtokosa azokra a műveletekre nézve, amelyekre a felhatalmazást a LUC-ban megkapta.

Mivel LUC keretében már „speciális” kategóriájú műveletek végrehajtása történik, így azokat nem lehet csak úgy azonnal végrehajtani, LUC esetén is jelentős adminisztratív kötelezettsége van az üzembentartónak,a melyeknek mindenképpen eleget kell tennie (kötelező vezetni azokat a nyilvántartásokat, amelyeket a hatóság meghatározott, kötelező a kockázatelemzéseket elvégezni, stb.).

Az Európai Unióban kialakult és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által is jóváhagyott gyakorlat szerint a LUC birtokában saját hatáskörben engedélyezhető műveletek körét a hatóságok egy meghatározott kockázati szinthez (SAIL) is köthetik. (Erről lásd részletesen korábbi “Kockázatok földön-égen, értékelés módszertan” cikkünket.) Ezzel felértékelődik a LUC birtokában az egyes műveletek előtti kockázatértékelés jelentősége, ugyanis amennyiben az olyan SAIL szintet eredményez, amely meghaladja a LUC-ban foglaltakat, úgy az adott műveletet – a LUC alapján legalább is – nem engedélyezheti a szervezet saját hatáskörben, és új műveleti engedélyt kell kérni a hatóságtól.

A részletes kockázatelemzés eredménye alapján a felelős vezető fogja meghozni a döntést (ezért fontos a szervezet és hatósági vizsgálat) arról, hogy az végrehajtható vagy sem a LUC keretében. Ez alól kivételek csak a sztenderd forgatókönyvek alapján végrehajtott műveletek lehetnek (ilyen esetben az UAS-üzembentartónak nyilatkozatot kell benyújtania a hatósághoz – a témáról lásd korábbi, “Forgatókönyvek és kockázatértékelés” cikkünket).

A hatóság – ahogy arra fentebb is utaltunk – a felügyeleti programja keretében meghatározott rendszerességgel ellenőrzi azokat a szervezeteket, amik rendelkeznek LUC-cal. Ezek az ellenőrzések lehetnek helyszíni vagy úgynevezett távoli auditok, és lehetnek előre bejelentettek, illetve előre be nem jelentett, meglepetésszerű ellenőrzések is. Az ilyen ellenőrzések alapján fogja a hatóság megítélni azt, hogy az adott szervezet képes-e maradéktalanul megfelelni a LUC-ban lévő korlátozásoknak, és a vizsgálatok eredménye alapján tudja fokozatosan bővíteni az elvégezhető műveletek körét (és feloldani a korlátozásokat), vagy pont ellentétesen, a negatív eredmények alapján tovább kell szigorítani a felhasználási feltételeket, vagy – adott esetben – a LUC visszavonása szükséges.

Cikksorozatunk következő részében – szakértőink segítségével – a LUC tanúsítvány kontra műveleti engedély – különbségek és azonosságok témakörét vesszük górcső alá.

Szólj hozzá